ELITE POLE DANCE ČR

MISS POLE DANCE ČR je prestižním titulem získaným na daný rok v národní battle soutěži mezi elitními pole dance tanečnicemi, které se již několik let pohybují na vrcholové úrovni pole dance, podílejí se na rozvoji a propagaci pole dance sportu v České republice a jsou tak pokládány za velmi uznávané osobnosti, které se svým aktivním přičiněním zapsaly do historie pole dance v České republice.

Osmička soutěžících, jenž je pečlivě vybraná odbornou komisí z nominovaných tváří českého pole dance, bude mezi sebou poměřovat síly, zkušenosti, schopnosti a talent ve třístupňové pyramidě battlů během unikátního galavečera.

Odborná komise složená z proškolených rozhodčích, vedená hlavním rozhodčím a doplněná laickou porotou zajistí, aby byl udělený jedinečný titul MISS POLE DANCE ČR opravdu nesen s hrdostí, a tím i inspiroval ostatní sportovce a sportovkyně pole dance v rozvíjení svých akrobaticko-gymnastických dovedností, podporoval bezednou kreativitu a utužoval lásku k tanci v srdcích tanečníků.
Výherkyně několikastupňové battle soutěže je pouze jedna. Elitní osmička se utká o titul MISS POLE DANCE ČR pro rok 2020, a tím získává i kvalifikaci do finálového kola na Mistrovství ČR v Pole Dance ČSPD téhož roku, kde má příležitost své prvenství obhájit.

I. ORGANIZÁTOR ELITE POLE DANCE ČR 2020

Organizátorem soutěže je ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z.s., s oficiální zkratkou ČSPD, IČO 085 42 279. ČSPD je zastřešující organizací samostatných a nezávislých sportovních spolků a sportovců, jejichž předmět činnosti spočívá v provozování pole dance sportu a souvisejících sportovních činností. Cílem ČSPD je organizovat, rozvíjet a propagovat pole dance sport, zvyšovat jeho společenskou prestiž, pečovat o všestranný rozvoj, jakož i podporovat zájmy svých členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSPD.

II. MÍSTO A ČAS SOUTĚŽE

Adresa: Grand Hotel Bohemia Prague, Králodvorská 4, Praha 1
Termín soutěže: 21. březen 2020 (sobota)

III. SOUTĚŽÍCÍ

Účastnit se soutěže ELITE POLE DANCE ČR 2020 může osoba starší 18 let, pro mladší 18 let v soutěžní den platí pravidlo pro písemné potvrzení odpovědné dospělé osoby, která se na místě události zaručuje za tohoto mladšího soutěžícího. Potvrzení odpovědné dospělé osoby je doplněno souhlasem zákonného zástupce mladšího soutěžícího.

Soutěžící jsou vybíráni odbornou komisí ČSPD, její rozhodnutí vyplývá z úspěchů na národních a mezinárodních soutěžích nominovaného, dle kompetencí a zásluh v pole dance komunitě, dle aktivit, které podporují rozvoj a propagaci pole dance v České republice apod. Nominovaní soutěžící jsou přímo osloveni pořadatelem soutěže.

IV. ORGANIZACE SOUTĚŽE a SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěž ELITE POLE DANCE ČR je koncipována systémem pyramidového battle, kde v prvním kole soutěží všech osm elitních pole dance tanečníků, kteří jsou v soutěžní den rozřazeni losem do dvojic. Soutěž začíná tedy čtyřmi battly, z každého battlu je vybrán postupující do dalšího kola. Čtyři postupující vytváří dvě dvojice, z nichž dva postupující do finálního kola battlu se utkají o prestižní titul MISS POLE DANCE ČR.

První stupeň battlu – 4 dvojice – tančí na statickém režimu tyčí. Postupující do dalšího kola – 2 dvojice – vystupují na režimech spinových a finálová dvojice má režim tyče daný losem hlavního rozhodčího.

Názorný nákres – grafika:

Battle Pole Dance

IV.a NOMINACE A PŘIHLÁŠKY

Soutěžící jsou nominováni odbornou komisí ČSPD, vybraní nominovaní jsou osloveni pořadatelem ELITE POLE DANCE ČR 2020. Elitní osmička soutěžících je oslovena k vyplnění přihlášky a budou obesláni s informacemi týkajících se soutěžního dne.

IV.b POSLEDNÍ PŘÍPRAVY PŘED FINÁLOVÝM VEČEREM

Startovní finálová listina
Startovní finálová listina obsahující jména soutěžících bude zveřejněna s dostatečným předstihem tak, aby byla umožněna dostatečná propagace soutěžících.

Reklama, sponzoři, partneři soutěžícího
Soutěžící reprezentuje sám sebe, trenéra i sportovní zařízení. Čas vyhrazený pro soutěžícího na pódiu lze využít pro propagaci svých sponzorů, partnerů v průběhu jeho vystoupení tak, aby však nebyl narušován ráz představení vystupujícího.
Finalista se s organizátorským týmem domluví na způsobu požadované propagace, lze taktéž využít videoprojekce na led obrazovce, podklady zasílá soutěžící do 29.2.2020.

Zdravotní způsobilost
Každý soutěžící je povinen do 29.2.2020 zaslat/dodat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k soutěžení.
Potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Soutěžící tak potvrzuje zdravotní způsobilost ke dni události. Organizátor zajistí na den události zdravotnický dohled.

Doprovod
Každý soutěžící nahlásí jméno jedné doprovázející osoby, se kterou se bude pohybovat v backstage v den akce.

Startovné
Elitní osmička soutěžících nominovaná ČSPD neplatí žádné startovné a po přijetí soutěžní přihlášky organizátorem, získává soutěžící členství ve svazu ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z.s. na jeden kalendářní rok zdarma.

Hudba
Každý soutěžící dodá organizátorovi 1-3 skladby, při kterých by chtěl nastupovat na scénu.

IV.c TISKOVÁ KONFERENCE a PÓDIOVÁ ZKOUŠKA

Tisková konference probíhá v den soutěžení se zápisem soutěžících.
Během této konference probíhá oficiální rozlosování osmičky do jednotlivých battlů za přítomnosti všech z elitní osmičky.
Během tiskové konference je umožněn prostor pro focení, rozhovory, dotazy k organizaci soutěže a následně probíhá pódiová zkouška pro vystupující.
Pódiová zkouška slouží soutěžícím k objasnění nástupu na pódium, k vyzkoušení pole dance tyčí a ujasnění přidělení tyčí k jednotlivým soutěžícím.

IV.d FINÁLE

Finálové kolo probíhá v sále Grand Hotel Bohemian Prague v Praze dne 21.3.2020.

Finále je veřejné a koná se před zraky diváků a odborné poroty, která je složena nejméně ze tří členů.

Hudba Battlu
Hudba není soutěžícím předem známa, tak aby co nejlépe prověřila improvizační schopnosti soutěžících.
Jediným známým kritériem hudby je splnění podmínky 4 min tak, aby spravedlivě umožnila časově vyhrazený prostor k předvedení toho nejlepšího, co soutěžící umí.

Délka vystoupení
Soutěžící vystupují v minutových intervalech, a sice 2x za 1 battle, časomíra bude soutěžícím oznámena zřetelným zvukovým signálem.
0:00 – 1:00 1. soutěžící světlý roh
1:00 – 2:00 2. soutěžící tmavý roh
2:00 – 3:00 1. soutěžící světlý roh
3:00 – 4:00 2. soutěžící tmavý roh

Stage Pole Dance

Pole dance tyče a podium
Pódium bude disponovat 2 tyčemi s délkou 4 metry s průměrem 45 mm.
Pódium bude usazené v prostoru obklopeném diváky viz grafika.

Stage Diváci

Pravidla užití tyčí a podia
Oba soutěžící v battlu mají k dispozici jednu tyč na pole dance.
Soutěžící je povinen užít tyč v 75% celkové délky.
Soutěžící se nesmí dotknout tyčí soupeře, jinak bude diskvalifikován.
Není povoleno gripování tyči, grip lze nanášet pouze na tělo.
V případě neočekávaných technických problémů si organizátor vyhrazuje právo na změnu použití režimu tyčí ze spinového na statický.
Soutěžící během svých vstupů nesmí opakovat stejné kombinace prvků, které sám již užil během večera.

Kostým
Každý soutěžící bude mít k dispozici na soutěžní večer světlý a tmavý kostýmek, pro rozlišení přiděleného světlého a tmavého rohu.
Nejsou povoleny rukavice, návleky, chrániče a obuv na podpatcích.
Nechtěné či úmyslné odhalení intimních partií znamená diskvalifikaci soutěžícího.

V. POROTA A SYSTÉM HODNOCENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH A POROTCŮ

V.a Složení rozhodčích, systém hodnocení

Soutěž hodnotí odborná komise proškolená ČSPD, složená nejméně ze tří členů. Součástí odborné komise je jeden hlavní rozhodčí, který dohlíží na správnost hodnocení odborné komise. Odborná komise hodnotí bodovým systémem výkon sportovce, tanečníka, jeho projev, interakci s diváky, obtížnost a originalitu tanečních prvků a pestrost improvizace. Součástí hodnocení jsou srážky za nedopnutá kolena a špičky, za neúmyslný pád, za ztrátu rovnováhy a otření rukou o tělo. Bodové hodnocení má pouze informativní charakter, nemusí být vyhlašován počet bodů, pouze jméno postupujícího z battlu. Sytém hodnocení je k dispozici k nahlédnutí „Score Sheet“. Každý rozhodčí sdělí jméno postupujícího soutěžícího. Pouze v případě remízy se sčítají všechny body od všech rozhodčích, kterými se určí postupující do dalšího kola.

V.b Protest proti hodnocení odborné komise

V případě důvodného nesouhlasu s hodnocením soutěže, má sportovec, tanečník možnost podání písemného protestu do 30 min společně s poplatkem za vznesení protestu, a to hlavnímu organizátorovi soutěže. Protestní listina musí obsahovat jméno a příjmení protestujícího, důvod protestu, přesný popis situace a podpis protestujícího. Organizátor se k podanému protestu vyjádří do 24 hodin, ať už na místě nebo elektronickou formou na e-mail soutěžícího.

V.c Mám zájem se stát porotcem soutěže

V případě zájmu o post člena odborné komise na soutěži Elite Pole Dance ČR 2020 kontaktujte Český svaz pole dance, z.s., e-mail: info@ceskysvazpoledance.cz

V.d Score Sheet

Score Sheet

VI. DISKVALIFIKACE a VYŘAZENÍ ZE SOUTĚŽE

Soutěžící bude vyřazen ze soutěže v případě nedodání potřebných dokumentů ve stanovených termínech.
Soutěžící bude vyřazen ze soutěže v případě nedodržení soutěžního řádu a podmínek pro účast.
Soutěžící bude vyřazen ze soutěže při poskytnutí nepravdivých informací organizátorovi, ať už v přihlášce na soutěž, či v celém rozsahu spolupráce s organizátorem soutěže.
Soutěžící může být diskvalifikován na základě nesportovního, či neetického chování.
Soutěžící může být diskvalifikován, pokud úmyslně ohrozí zdraví a bezpečí účastníků soutěže.
Soutěžící bude diskvalifikován, pokud se nedostaví včas na stanovené místo v den finále.
Soutěžící bude diskvalifikován, pokud předčasně opustí taneční podium v průběhu vystoupení.
Soutěžící bude diskvalifikován, pokud bude svým chováním cíleně zasahovat do hodnocení porotce, před či v průběhu soutěže.
Soutěžící se nesmí dotknout tyčí soupeře, jinak bude diskvalifikován.
Rozhodnutí o diskvalifikaci během soutěže vyhlašuje hlavní porotce z odborné komise.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor zajistí v průběhu finálového večera zdravotnický dozor.
Organizátor zajistí v den finále pódiovou zkoušku pro soutěžící ve stanovený čas.
Organizátor zajistí proškolení odborných porotců pod záštitou ČSPD.
Organizátor zajistí kontrolu upevnění sportovního vybavení před finálovým večerem.
Organizátor zajistí očištění tyčí před každým battlem během finálového večera.
Organizátor nezodpovídá za ztrátu věcí, rekvizit a cenností během soutěže.

VIII. FOTOGRAFOVÁNÍ, VIDEA, ZVEŘEJNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ, GDPR

Každý soutěžící s odesláním přihlášky uděluje souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účel organizace soutěže, pro jeho propagaci, souhlasí také s disponováním videonahrávek a fotografií pro účely fungování soutěže, svazu a propagaci sportu.
Organizátor zajistí oficiálního fotografa a kameramana pro pořizování záznamů vystoupení soutěžících.
Soukromý fotograf či kameraman, který nedisponuje oficiálním povolením ČSPD, se pohybuje ve vyhrazených prostorách pro diváky tak, aby neomezoval výhled diváků, porotců a je povinen se prokázat platnou vstupenkou a dbát pokynů organizátora.
Fotografie a videa pořízená z události ELITE POLE DANCE ČR budou volně ke stažení a je povoleno je použít k soukromým účelům.

© 2021 Český svaz pole dance, z.s.