Antidoping.

 1. Doping se do rukou cvičence dostává z neznámého zdroje, ne ze zdravotnického zařízení. Černý trh s léčivy je zasypán různými přípravky, které nepodléhají přísnými kontrolami, o to více jsou zdraví nebezpečné, obzvláště u parenterálií, která narušují kožní bariéru a jsou aplikovány intramuskulárně, intravenózně či subkutánně.
 2. U dopingu parenterálního vedeného necertifikovanými nezdravotnickými osobami hrozí nesprávný způsob aplikace, který může vést k narušení odhojení, zanícení rány a tím i celé muskulární oblasti vstupu, případně může způsobovat i systémové potíže bezprostředně po aplikované dávce.
 3. Dopingové látky z černého trhu mohou být připravovány z nekvalitních zdrojů a to je provázeno následně větším množství nežádoucích účinků.
 4. Obchodování s léčivými přípravky mimo zařízení tomu určená je ilegální.
 5. Neodbornost uživatelů dopingu, důvěra v okolí dopujících a edukace od svých trenérů způsobuje falešný pocit znalostí v dopingové sféře a může být doping užíván v nesprávné míře, v nesprávných intervalech, nesprávnými látkami a tím může způsobovat nenávratné změny v organismu a jeho zdraví.
 6. Užívání steroidů způsobuje tvorbu akné, především na zádech, ovlivňuje genitální oblasti, jak u mužů, tak u žen, negativně působí tvorbu spermií, na plodnost, která vede až k impotenci, u mužů zapříčiňuje vypadávání vlasů až plešatost. Častým výskytem u uživatelů je rozvoj gynekomastie a ve většině případů i změna chování. U žen je následkem hrubší hlas, růst ochlupení v obličejové oblasti. Doping působí centrálně, narušuje kardiovaskulární systém, játra a ledviny. Může tak vést i ke smrti. http://www.antidoping.cz/documents/doping_unesco.pdf
 7. Psychologický aspekt dané problematiky čítá nespočet případů se změnou chování. Nárůst agresivity, labilita, plačtivost, sebevražedné sklony, ale i euforické stavy, pocit neporazitelnosti, nadměrné sebevědomí, neschopnost střídmého úsudku, egocentrismus, narcismus. Málokdy jsou dopingující schopni změnu svého chování vypozorovat a odůvodnit si za pomoci depersonalizace.
 8. Užívání cizorodých látek ovlivňuje složení secernujících tekutin z organismu. Častým jevem jsou lehce identifikovatelné změny v zápachu potu.
 1. Užívání steroidů a nelegálních podpůrných látek se dá vyložit také jako nevděk za sebe sama, rouhání. Dopingující není spokojen s tím, čím byl obdařen a touží po „nadpřirozenosti“.
 2. Sportovec, který se neživí daným odvětvím, využívá podpůrných prostředků pouze pro vlastní potřeby a pocity uznání, nemá možnost adekvátního finančního zhodnocení. Užívání kvalitních přípravků pro nadpřirozený rozvoj je ekonomicky náročné, proto se uchylují k méně kvalitním preparátům s většími zdravotními riziky.
 3. Sportovec, který je uživatelem dopingových látek, se propadá v kúrových intervalech z hlediska výkonu, tím se to odráží na stav psychiky. Vnímá markantní rozdíly mezi výkonem na vrcholu dopingové kúry a v propadu v období vysazení. Dochází často k depresím a vyhýbáním se společnosti.
 4. Pro nezákonnost užívání dopingových látek se cítí cvičenci pod tlakem a jsou nabádáni k tomu, aby o svém počínání nemluvili na veřejnosti. Často jsou tak vedeni ke lžím o svém životním stylu.
 5. Mnozí uživatelé dopingu své stereotypy prolínají i s dalšími podpůrnými prostředky, z oblasti psychoaktivních látek. Každé sportovní odvětví preferuje jiné prostředky na povzbuzení, ať je to kokain, pseudoefedrin, extáze apod.
 6. Rekreační cvičenci využívají sportu pro udržení kondice, zlepšení zdraví, trénují adaptabilitu a odolnost vůči prostředí, které se již běžně u nás nevyskytuje díky ulehčení moderní doby. Za účelem zlepšení fyzické kondice pro zlepšení zdraví je užívání dopingu krokem zpět. Vpravování chemických látek do lidského organismu by mělo mít pouze účel lékařský, a to jako primární, sekundární či terciární prevence.
 7. Sportovec vedený přípravou s dopingem vnímá pouze své výkyvy fyzické kondice, kdy je během přípravy na vrcholu svých výkonů a při vysazení jeho schopnosti klesají. Jde často o pomíjivost fyzické zdatnosti. Naturální cvičenec celoročním tréninkem udržuje svou fyzickou kondici v rozumné míře, načež je udržitelnější a trvalejší i z psychického hlediska.
 8. Dopingující ve vrcholné přípravě vystavuje své tělo daleko větším nárokům na fungování při zátěži, což vede často k vysokému riziku zranění. Následně po výskytu zranění nechce nebo neumí naslouchat signálům svého těla a akutní problém není řešen a vede k závažnějším až trvalým následkům.